Sản lượng cao su thiên nhiên thế giới năm 2019 được Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) nhận định sẽ tăng 6,6% lên 14,844 triệu tấn, so với mức tăng khoảng 4,3% của năm 2018. Năng suất cao su trên mỗi hecta sẽ chỉ ở mức trung bình ảnh hưởng bởi giá cao su thấp trong thời gian qua và thời tiết xấu ở một số nơi.

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *