Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên lập quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Kế hoạch đến năm 2050, trên địa bàn thành phố xây dựng một trung tâm logistics cấp vùng và cấp tỉnh .

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *